เกณฑ์คำนวณความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสาขาต่าง ๆ

สายงานอาชีพ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
ระดับต้น
ทุติยภูมิ
ระดับกลาง
ทุติยภูมิ
ระดับสูง
ตติยภูมิ
ระดับต้น
ตติยภูมิ
ระดับสูง
แพทย์ 1 : 10,000 1 : 16,000 1 : 75,000 1 : 62,500 1 : 250,000
ทันตแพทย์ 1 : 12,500 1 : 75000 1 : 50,000 1 : 500,000  
เภสัชกร 1 : 15,000 1 : 50,000 1 : 50,000 1 : 500,000  
พยาบาล 2 : 5,000 1 : 1,500 1 : 4,000 1 : 7,500 1 : 7,500 1 : 15,000
จพ.ทันตสาธารณสุข 1 : 10,000        
จพ.เภสัชกรรม 1 : 10,000        
จนท.สอ.หน.สอ
นวก.ต่าง ๆ
3 : 5,000 1 : 12,500 1 : 25,000 1 : 50,000 1 : 75,000  
นักรังสีการแพทย์   1 : 30,000 1 : 150,000 1 : 250,000 1 : 300,000  
นักเทคนิคการแพทย์   1 : 20,000 1 : 100,000 1 : 150,000 1 : 250,000  
นักกายภาพ   1 : 20,000 1 : 150,000 1 : 250,000 1 : 300,000  
สายบริการอื่นๆ       1 : 50,000 1 : 75,000  
เกณฑ์ระยะทาง 0 - 22.5 0 - 45 0 - 67.5 0 - 90 0 - 202.6 0 - 242.5

ปรับเกณฑ์การคำนวณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
โดยพิจารณาจาก Work Load และมาตรฐานการดำเนินงาน
การขึ้นเวรนอกเวลาราชการและอื่นๆ เป็นดังนี้

ระดับสถานบริการ เกณฑ์เดิม ขอปรับเกณฑ์ใหม่
ปฐมภูมิ 2 : 5,000 2 :1,000
ทุติยภูมิระดับต้น (2.1) 1 : 1,500 1: 1,000
ทุติยภูมิระดับกลาง (2.2) 1 : 4,000 1 : 3,000
ทุติยภูมิระดับสูง (2.3) 1 : 7,500 1 : 5,000
ตติยภูมิระดับต้น (3.1) 1 : 7,500 1 : 5,000
ตติยภูมิระดับสูง (3.2) 1 : 15,000 1 : 15,000

มีการประกันจำนวนพยาบาลขั้นต่ำตามระดับสถานบริการ ดังนี้

ระดับสถานบริการ จำนวนพยาบาลขี้นต่ำ
ทุติยภูมิระดับต้น (2.1) 39
ทุติยภูมิระดับกลาง (2.2) 102
ทุติยภูมิระดับสูง (2.3) ตามความเป็นจริง
ตติยภูมิระดับกลาง (3.1) ตามความเป็นจริง
ตติยภูมิระดับสูง (3.2) ตามความเป็นจริง

จำนวนพยาบาลที่ควรมีตามเกณฑฺ์ GIS เปรียบเทียบเกณฑ์เดิมและเกณฑ์ใหม่ดังนี้

ระดับสถานบริการ จำนวนพยาบาลที่ควรมี
(เกณฑ์เดิม)
จำนวนพยาบาลที่ควรมี
(เกณฑ์ใหม่)
ผลต่าง
ปฐมภูมิ 35,341 35,341 0
2.1 18,091 26,753 8,663
2.2 12,802 18,416 5,614
2.3 16,063 23.181 7,117
3.1 20,664 30,333 9,669
3.2 Excellence Center 3,808 3,808 0
รวม 67.620 98,682 31,063


[Home]
Make your own free website on Tripod.com