กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาส

กลุ่มเป้าหมาย

 • คนปกติที่สบายดี ส่งเสริมสุขภาพ อาหาร ออกกำลังกาย
  ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ป้องกันอุบัติเหตุ
 • คนที่มีโอกาสจะเจ็บป่วยได้ง่าย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาส
 • คนที่กำลังป่วย โรคปัจจุบัน โรคเรื้อรัง

กล่มเสี่ยง

 • เด็ก 0-5 ปี
 • หญิงตั้งครรภ์
 • ผู้ที่น้ำหนักตัวมากเกิน
 • โรคเบาหวาน อาจมีโรคอื่นๆแทรกซ้อน
 • โรคความดันโลหิตสูง อาจมีโรคอื่นๆแทรกซ้อน
 • ผู้สูงอายุ

กล่มด้อยโอกาส

 • กลุ่มเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก
 • กลุ่มเด็กและสตรีในธุรกิจบริการทางเพศและถูกประทุษร้าย
 • กลุ่มคนพิการ
 • กลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีญาติหรือผู้เลี้ยงดู
 • กลุ่มคนยากจนในเมืองและชนบท
 • กลุ่มผู้คุมประพฤติและผู้ต้องขัง
 • กลุ่มคนไทยต่างวัฒนธรรม


[Back]
Make your own free website on Tripod.com