เปรียบเทียบงานในห้องตรวจโรค (Consultation Room) กับ Community Medicine,

(Social Medicine)

References: ศาสตรี เสาวคนธ์. การวินิจฉัยชุมชนเพื่อการวางแผนและบริหารสาธารณสุข,
Page 3, พ.ศ.2537 (ISBN 974-556-898-8)


MANAGEMENT INTERVIEW: THE SEQUENCE

1. Tell patient the diagnosis

2. Establish patient’s knowledge

3. Establish patient’s attitude

4. Educate the patient

5. Develop a management plan for
    the presenting problem: (immediate, long term & preventive)

6. Explore other preventive opportunities

7. Reinforce, involving the patient

8. Provide take away information

9. Evaluate the consultation

10. Arrange follow up :

Reference: Prof.Murtagh J. MANAGEMENT INTERVIEW: THE SEQUENCE,
East Bentleigh, Melbourne, Australia. Site Visit (Apr -Jun 1993).
http://somed1.tripod.com/gp/gp.htm


การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข

A = What it should be ?

B = What is ?
C = Concern

Health Problems = (A-B) x C

ขนาดของปัญหา
ความรุนแรงของปัญหา
ปัญหานั้นมีวิธีแก้ไขได้หรือไม่
ความห่วงใยกังวลของประชาชน นักวิชาการและสังคม ต้องการจะแก้ปัญหานั้น

* PEARL
Politics, Economics, Able to, Resource, Legality

วิธีจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข

1. วิธี Rating Scale
2. วิธี Pairs Comparison
3. วิธีของ Hanlon's

References: ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร. ระบาดวิทยา, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, กทม; 2536


[Back]

 

Make your own free website on Tripod.com