การแบ่งงานของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม พ.ศ. 2543

งานรักษาพยาบาลชุมชน
งานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค
งานบริการสุขภาพชุมชน (บางโรงพยาบาลแยกออกเป็นกลุ่มเวชศาสตร์ครอบครัว)

งานอาชีวเวชกรรม (โรงพยาบาลในเขตอุตสาหกรรมได้แยกออกเป็นกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมจำนวน 40 แห่ง
จาก รพศ/รพท รวมประมาณ 90 แห่ง)

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานสุขศึกษาแยกออกจาก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นกลุ่มงานสุขศึกษา พ.ศ.2544
งานสังคมสงเคราะห์แยกออกจาก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เช่นเดียวกันกับงานสุขศึกษา ติดตามกรอบโครงสร้างกลุ่มงานเวชกรรมสังคม จาก Webboard : Updated มกราคม 2553

 

1. งานรักษาพยาบาลชุมชน

1 งานรักษาพยาบาลชุมชนและบริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษต่างๆ 2 งานสาธารณสุขในเขตเมืองและสนับสนุนงานสาธารณสุขต่างๆ 3 งานโครงการพิเศษอื่นๆ เช่นงานประกันสุขภาพ ประกันสังคม คุ้มครองผู้บริโภด HFA อื่นๆ

2. งานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค

งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค

3. งานอาชีวเวชกรรม

งานอาชีวเวชกรรม (Occupational Medicine)
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของงานอาชีวอนามัย (Occupational Health) ซึ่งหมายถึง การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของคนที่ทำงานในทุกสาขาอาชีพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

งานอาชีวเวชกรรม
เป็นงานหนึ่งของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งทำหน้าที่จัดบริการเชิงรุก เพื่อป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยง และจัดบริการตั้งรับแบบผสมผสาน ร่วมกับกลุ่มงานเทคนิคบริการอื่นๆ ในโรงพยาบาล

1. งานบริการในโรงพยาบาล

2. งานบริการนอกโรงพยาบาล 3. งานสาธารณสุขมูลฐาน
สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน และความปลอดภัยในการทำงานโดย 4. งานประสานงาน 5. งานค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการในงานอาชีวเวชกรรม
6. งานฝึกอบรม
ฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ พยาบาลประจำโรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าทีสาธารณสุขที่ดำเนินการ ให้บริการแก่สถานประกอบการต่างๆ


[Back]
Make your own free website on Tripod.com