แพทย์เวชศาสตรครอบครัวและงานสาธาณสุขเขตเมือง

1. ถาม เพราะเหตุอะไรจึงสนใจเวชศาสตรครอบครัว
ตอบ

1.1 เพราะได้เคยรู้จักแพทย์ General Practice ที่ออสเตรเลีย พ.ศ.2539

1.2 เพราะได้เห็นตัวอย่างระบบบริการสาธารณสุข First Line Health Services ที่ประเทศเบลเบียม พ.ศ.2540

1.3 จัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ม.นเรศวร รุ่น 1 ปี 4 ไปดูงานศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง อยุธยา พ.ศ.2541
1.4 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พุทธชินราช ไปดูงานศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง PCU นครราชสีมา พ.ศ.2543

2. สาธารณสุขเขตเมือง เทศบาลนครพิษณุโลก
นพ.นภดล สุชาติ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พุทธชินราช พ.ศ.2551 (updated 2010)

3.สปสช. พิมพ์หนังสือ เสนอให้ยกบริการปฐมภูมิออกนอกโรงพยาบาล

4. ระบบ Primary Care ที่เบลเยียม และจำนวนบุคลากรที่ทำงานใน PCU updated 2010

5. Primary Health Care updated 2010

การประเมินสถานบริการสาธารณสุขในประเทศเบลเยียม
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546 (pdf)

Link to: การดูงาน The Royal College of the General Practitioners, UK.
2-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 โดย นพ.สิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์ (pdf)

Link to: http:\\gotoknow.org\blog\nopadol


ผศ(พิเศษ)นพ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว
อว.ระบาดวิทยา